องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.songkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
การชำระภาษีประจำปี
ข่าวสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน
การมอบอำนาจ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

สภาพทางสังคม
 
ด้านสังคม
 
  การศึกษา
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา          จำนวน 1 แห่ง
            1. สังกัดกรมสามัญศึกษา  จำนวน 1 แห่ง
            2. สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ   จำนวน 3 แห่ง
  โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน - แห่ง
  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง จำนวน - แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 3 แห่ง
 
     
 
 

การสาธารณสุข

  โรงพยาบาลของรัฐขนาด – เตียง     จำนวน จำนวน - แห่ง
  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
  สถานพยาบาลเอกชน จำนวน - แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ   99 แห่ง
 
     
 
 

สถาบันทางศาสนา

 

ประเภท
จำนวน
ชื่อ
สถานที่ตั้ง
  วัด 11 แห่ง

1. วัดแก่งป่าสัก

หมู่ที่ 1

     

2. วัดสองคอนเหนือ

หมู่ที่ 2

     

3. วัดหนองน้อย

หมู่ที่ 3

     

4. วัดสองคอนกลาง

หมู่ที่ 4

     

5. วัดสองคอนใต้

หมู่ที่ 5,หมู่ที 7

     

6. วัดปางคล้อ

หมู่ที่ 6

     

7. วัดสีทาเหนือ

หมู่ที่ 8

     

8. วัดสีทาใต้

หมู่ที่ 9

     

9. วัดพระพุทธบาทน้อย

หมู่ที่ 10

      10. วัดบ่อโศรก

หมู่ที่ 11

 
     
 
 

การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  สถานีตำรวจ (ป้อมยามตำรวจสายตรวจ) จำนวน   1

แห่ง

  สถานีดับเพลิง                      จำนวน   1

แห่ง