องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.songkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
การชำระภาษีประจำปี
ข่าวสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน
การมอบอำนาจ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

การบริการขั้นพื้นฐาน
 
โครงสร้างพื้นฐาน
 
 

การคมนาคม  การจราจร

  ถนนลาดยาง 14 สาย
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 11 สาย
  ถนนลูกรัง / ดิน 15 สาย
 

          เส้นทางสายหลักได้แก่  ถนนอดิเรกสาร  ถนน รพช. 4035 และทางหลวงท้องถิ่น          สายสองคอน – โคกดินแดง  ติดต่อกับอำเภอเมือง  และอำเภอแก่งคอย  ภายในตำบลถนนถึงทุกหมู่บ้านแต่บางเส้นที่เป็นถนนด่วนหรือลูกรังค่อนข้าง ชำรุดทรุดโทรมทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก

 
   

 
 
  การประปา
  - มีการประปาหมู่บ้าน                          จำนวน                  11              แห่ง   
 

- สถานที่ตั้ง             ครอบคลุมพื้นที่ให้บริหารหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 
     
 
 

การโทรคมนาคม

 

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข               -              แห่ง

 

- สถานีโทรคมนาคม อื่นๆ               -              แห่ง

 
 

การไฟฟ้า

  มีไฟฟ้าใช้ทุกบ้าน  แต่บางส่วนในบางหมู่บ้านที่ยังขาดไฟฟ้าใช้ประมาณ 50 หลังคาเรือน
 
     

 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำน้ำ, ลำห้วย       จำนวน
8
แห่ง
  บึง จำนวน
1
แห่ง
  แม่น้ำ     จำนวน
1
แห่ง
 
 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

  ฝายน้ำล้น จำนวน
8

แห่ง

  ฝายน้ำตื้น (ส่วนตัว) จำนวน
261

แห่ง

  บ่อน้ำตื้น (สาธารณะ)        จำนวน
13

แห่ง

  บ่อบาดาล (ส่วนตัว) จำนวน
22

แห่ง

  สระน้ำ   จำนวน
26

แห่ง

  ทำนบฝายน้ำล้น จำนวน
3

แห่ง

  คลองชลประทาน จำนวน
2

แห่ง

  ถังเก็บน้ำฝน         จำนวน
7

แห่ง

  ประปาหมู่บ้าน    จำนวน
8

แห่ง