องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.songkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
การชำระภาษีประจำปี
ข่าวสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน
การมอบอำนาจ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
New

สมาชิกสภา อบต.
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนนายพยัพ  เพ็ชรนิล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 

 
 นายกนก  สุดา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนนายสายยัน  จันทร์จิต
 
นายสวงษ์  จิตรทราย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

 

นายบุญมี  สินพาณิชย์
 
นายสมศักดิ์  สุกาวาส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
 
 
 
นายไพฑูรย์  วงษ์สุบรรณ์   นายคำพูล  ทองเสนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
 
นางกฤษณา  ทองเสนา   นายณรงค์  ริดจะนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
   
  นายสมชาย  วงษ์สะอาด  

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
 
นายถวิล  พูนพิพัฒน์   นายบุญธรรม  สิทธิปัญญา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
 
นายเรืองชัย  ศรสุวรรณ   นางสาวมาลี  ปั้นทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
 
นายวินัย  สีมารัตน์   นายพยุง  พูลแปลก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
   
   นายประดิษฐ์  อริยะโคตร  
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
 
 
นายภาวิศ  บุญชารี   นายธเนต  ศิริวัฒน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐
 
นายดุสิต  พุทธิศา   นายพิพัฒน์  โคนันทะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑