วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเวที พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างโครงการชุมชนปรับปรุงและต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 1 ตำบลสองคอน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี1 งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างรถแบ็คโฮเพื่อซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ๋สำหรับจัดกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมนันทนาการ (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 2 (ซอยวัดแก่งป่าสัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายมณี ขุนวงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง