วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพ 69 องค์การบริหาร ส่วนตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน บบ 1017 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลสองคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมตู่คอลโทรลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง