องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.songkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี...
       องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 เมื่อวันที...
 
  โครงการป้องกันการเฝ้าระวังโรคโคโรน่า (โควิด 2019) ...
       องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ได้จัดโครงการป้องกันการเฝ้าระวังโรคโคโรน่า (โควิด 2019) สำหรับเด็กปฐมวัย...
 
  โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึก...
       องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓&...
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
การชำระภาษีประจำปี
ข่าวสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561
นโยบายการพัฒนา
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน
การมอบอำนาจ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ควบคุมภายในองค์กร
ประมวลจริยธรรม
เจตจำนงในการบริหารงาน
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงภารกิจ
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 

[ ดูทั้งหมด ]
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2554