องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.songkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
การชำระภาษีประจำปี
ข่าวสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน
การมอบอำนาจ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

สำนักงานปลัด
 
 
นายอุทิศ  จิตรธรรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางเบญจวรรณ จันทร์เพ็ญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวจำเรียง สิทธิปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด
 

 
นางสุภาพ สุขศิลา
นางสาวชลดา กล่ำดี
จ.ส.อ.ทองพูล กัดผุ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
นายจีระศักดิ์ มาตสุริวงษ์
นายอนันต์ ศรีธงชัย
นางปรีดา อุลัยรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา(พนง.ภารกิจ)
 คนงานทั่วไป
 
 
 
นายสุริยะ กัดผุ
นางภาวิณี  พรมจันทึก
นายรุ่งโรจน์ แก้วใสส่อง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป