องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.songkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
การชำระภาษีประจำปี
ข่าวสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน
การมอบอำนาจ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
New

กองช่าง
 

นายทศพร บุษบงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 
 
นางยุพเยาว์ มาสุข
 
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นายสมบุญ พูลแปลก
นายประนอม ชัยต้น
นายวัชนา มีเจตนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปานายภุชงค์ ชัยโย
นายดัตสกร จันศรีสวัสดิ์
นายสันติ เตโชพันธ์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

 

นายณัฐพร อินทศร
 
นายกิติวุฒิ พึ่งไพฑูรย์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 
คนงานทั่วไป